Pozvánka na řádnou valnou hromadu

08.04.2017 22:10

Představenstvo společnosti Agrospol Mladá Vožice a.s. se sídlem Dubina 550, Mladá Vožice, PSČ 391 43, IČ 60850949 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 653 svolává

řádnou valnou hromadu na pátek 12.května 2017

v sídle společnosti Dubina 550, Mladá Vožice, v závodní jídelně od 1500 hodin

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 12.května 2017.

 

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a
ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

 

3. Řádná účetní závěrka za rok 2016, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2016, návrh na rozdělení
hospodářského výsledku, stanovení dividend. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby
část zisku vykázaného v účetní závěrce za rok 2016 byl zaúčtován na účet ostatní rezervní
fond, část zisku byl použit na dotaci FKSP a část zisku byl použit na výplatu
dividend akcionářům společnosti.

 

4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku za rok 2016

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2016 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

 

 

5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2016

Zdůvodnění:

Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

 

6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a
návrhu na rozdělení zisku za rok 2016

Zdůvodnění:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2016 a návrh
na rozdělení zisku za rok 2016.

 

 

 

 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a zprávu auditora o ověření
účetní závěrky k 31.12.2016.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016 (v mil. Kč)

Aktiva celkem 226 Pasiva celkem 226

Dlouhodobý majetek 109 Vlastní kapitál 212

Oběžná aktiva 116 Cizí zdroje 14

Časové rozlišení 1 Zisk po zdanění 6

Výnosy celkem 157

Náklady celkem 151

 

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou
účetní závěrku společnosti.

 

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za
rok 2016 ve výši 5.965.673,25 Kč bude zaúčtován takto: 3.977.193,25 Kč na účet ostatní rezervní fond, 988 480,- Kč se použije na výplatu dividend a 1 000 000,- Kč se převede na účet 427 200
FKSP.

 

9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 auditorskou společnost MAKO AUDIT s.r.o. Blatná, se sídlem Fugnerova 263, 388 01 Blatná.

 

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná
hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

 

10. Závěr

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

11. Diskuse

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

Účast na valné hromadě

1. Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

 

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Plná moc je přiložena u pozvánky na tuto řádnou valnou hromadu.

 

Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku.

 

 

 

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

 

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

 

3. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

 

 

4. Hlasování

 

Na valné hromadě se k bodům hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

 

Hlasování se uskuteční prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů obdrží akcionář nebo zástupce akcionáře při prezenci na valnou hromadu. Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.

 

5. Způsob zasílání a získávání dokumentů

 

Akcionáři mohou od 10.4.2017 do dne konání valné hromady

  • nahlédnout v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hod do řádné účetní závěrky, výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Dubina 550,

    391 43 Mladá Vožice.

Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

 

 

V Mladé Vožici dne 4.4.2017

 

 

 

 

Za představenstvo Agrospol Mladá Vožice a.s.

                                        Ing. František Dobeš                                                 Jan Kubále

                                        předseda představenstva                                         místopředseda představenstva