Pozvánka na valnou hromadu

12.04.2015 22:04

Představenstvo společnosti Agrospol Mladá Vožice a.s. se sídlem Dubina 550, Mladá Vožice, PSČ 391 43, IČ 60850949 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 653

svolává

řádnou valnou hromadu na pátek 15.května 2015 v sídle společnosti Dubina 550, Mladá Vožice, v závodní jídelně od 15:00 hodin.

 

 

 

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 15.května 2015.

 

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a
ověřovatelů zápisu

 

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

 

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

 

3. Řádná účetní závěrka za rok 2014, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

 

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2014, návrh na rozdělení
hospodářského výsledku, stanovení dividend.

 

4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku za rok 2014

 

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2014 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.

 

5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014

 

Zdůvodnění:

Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

 

6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a
návrhu na rozdělení zisku za rok 2014

 

Zdůvodnění:

Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2014 a návrh
na rozdělení zisku za rok 2014.

 

7. Schválení účetní závěrky za rok 2014

 

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou
účetní závěrku společnosti.

 

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend.

 

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhoduje o zaúčtování výsledku hospodaření společnosti vykázaném v řádné účetní závěrce.

 

9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje nové znění stanov Společnosti a podřízení se Společnosti
zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích), jako celku, ve smyslu
ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

 

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o změně stanov Společnosti a následné schválení nového úplného znění stanov
Společnosti je odůvodněno přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech ( zákonu o korporacích), a podřízením se tomuto zákonu jako celku podle § 777
odst.5 citovaného zákona. Podstata navrhovaných změn spočívá v úpravě stanov tak, aby
byly v souladu se zákonem o korporacích.

 

10. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2015

 

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní
závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2015 auditorskou společnost
MAKO AUDIT s.r.o. Blatná, se sídlem Fugnerova 263, 388 01 Blatná.

 

Zdůvodnění:

V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná
hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

 

11. Závěr

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

12. Diskuse

V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

 

Účast na valné hromadě

 

1. Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě

 

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

 

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Plná moc je přiložena u pozvánky na tuto řádnou valnou hromadu.

 

Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku.

 

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

 

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.

 

3. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

 

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

 

4. Hlasování

 

Na valné hromadě se k bodům hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

 

Hlasování se uskuteční prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů obdrží akcionář nebo zástupce akcionáře při prezenci na valnou hromadu. Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.

 

 

5. Způsob zasílání a získávání dokumentů

 

Akcionáři mohou od 14.4.2015 do dne konání valné hromady

  • nahlédnout v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hod do řádné účetní závěrky, výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, do návrhu nového znění stanov společnosti a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Dubina 550,
    391 43 Mladá Vožice

Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.

 

 

V Mladé Vožici dne 26.3.2015

 

 

Za představenstvo Agrospol Mladá Vožice a.s.

Ing. František Dobeš                Jan Kubále

předseda představenstva        místopředseda představenstva