Pozvánka na valnou hromadu

17.04.2016 12:12

Představenstvo společnosti Agrospol Mladá Vožice a.s.
se sídlem Dubina 550, Mladá Vožice, PSČ 391 43, IČ 60850949 zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 653
svolává
řádnou valnou hromadu na pátek 20. května 2016
v sídle společnosti Dubina 550, Mladá Vožice, v závodní jídelně od 1500 hodin.
Pořad jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a volebního řádu valné hromady

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady konané dne 20. května 2016.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada.

3. Řádná účetní závěrka za rok 2015, návrh na vypořádání hospodářského výsledku

Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2015, návrh na rozdělení hospodářského výsledku, stanovení dividend. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby část zisku vykázaného v účetní závěrce za rok 2015 byl zaúčtován na účet ostatní rezervní fond, část zisku byl použit na dotaci FKSP a část zisku byl použit na výplatu dividend akcionářům společnosti.

4. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015

Zdůvodnění:
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami Společnosti.
5. Zpráva auditora o přezkoumání účetní závěrky za rok 2015
 
Zdůvodnění:
Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice.

6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2015

Zdůvodnění:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2015 a návrh na rozdělení zisku za rok 2015.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015 a zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2015.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2015 (v mil. Kč)
Aktiva celkem        218            Pasiva celkem        218
Dlouhodobý majetek    107            Vlastní kapitál        207
Oběžná aktiva        111            Cizí zdroje        11
Výnosy celkem    166            Zisk po zdanění    11
Náklady celkem    155

Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písmeno g) ZOK valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti.

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend.

Návrh usnesení:
Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2015 ve výši 9.429.293,97 Kč bude zaúčtován na účet ostatní rezervní fond, dále988 480,- Kč se použije na výplatu dividend a 1 000 000,- Kč se převede na účet 427 200 FKSP.

9. Určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2016

Návrh usnesení:
Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 2016 auditorskou společnost MAKO AUDIT s.r.o. Blatná, se sídlem Fugnerova 263, 388 01 Blatná.

Zdůvodnění:
V souladu s ustanovením §17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, je valná    hromada povinna určit auditora pro ověření účetní závěrky.

10. Závěr
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

11. Diskuse
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Účast na valné hromadě

1.    Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 13.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc s podpisem akcionáře, kterého zastupuje. Plná moc je přiložena u pozvánky na tuto řádnou valnou hromadu.

Akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku.

2.    Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1 000 Kč představuje jeden hlas. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě.


3.    Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden na pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.


4.    Hlasování

Na valné hromadě se  k bodům hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se všemi předloženými návrhy, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady a poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje.

Hlasování se uskuteční prostřednictvím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek s vyznačeným počtem hlasů obdrží akcionář nebo zástupce akcionáře při prezenci na valnou hromadu. Hlasuje se zdvižením ruky s hlasovacím lístkem.


5.     Způsob zasílání a získávání dokumentů

Akcionáři mohou od 20.4.2016 do dne konání valné hromady
nahlédnout v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hod do řádné účetní závěrky, výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti, a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese Dubina 550, 391 43 Mladá Vožice.
Akcionář má právo vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie návrhu nového znění stanov a ostatních projednávaných materiálů. Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou k dispozici k nahlédnutí v den konání valné hromady v místě konání valné hromady.


V Mladé Vožici dne 14. 4. 2016Za představenstvo Agrospol Mladá Vožice a.s.
    Ing. František Dobeš                              Jan Kubále
předseda představenstva                     místopředseda představenstva